RODO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, S 1)) – w skrócie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy w sposób jednolity określają:

– kiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane;
– jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują osobom, których dane są przetwarzane przez Goldfoam Sp. z o.o.;
– jakie obowiązki spoczywają na Goldfoam Sp. z o.o. jako administratorze Państwa danych osobowych;
– zasady zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej znajdą Państwo wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Goldfoam Sp. z o.o.

Akceptacja powyższych zmian nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań. Wystarczy zapoznać się z załączoną informacją.

Ewentualne pytania związane z RODO prosimy kierować na adres:

rodo@goldfoam.com.pl

Obowiązek informacyjny – (ART. 13 RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Goldfoam Sp. z o. o. z siedzibą w 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 100, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 006232237 i posługująca się nr NIP 123-00-26-653.

Dane kontaktowe:

 • telefon (22) 725 99 44;
 • adres e-mail: rodo@goldfoam.com.pl;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:

Goldfoam Sp. z o.o.; ul.Chmielna 100; 00-801 Warszawa

lub

Goldfoam Sp. z o.o.; Wiktorów, ul. Leśna 61; 05-083 Zaborów.

Jakie masz prawa ?

Przysługuje Ci:

 1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. Prawo poprawiania (sprostowania) danych;
 3. Prawo do usunięcia danych;
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych;
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Ochrony Danych Osobowych .

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

1. W celu zawarcia i realizacji wiążących nas umów, zgodnych z przepisami polskiego prawa. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. W celu sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Goldfoam Sp. z o.o.;
Podstawa prawna – umowa (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

3. W celu prowadzenia działań marketingowych polegających na wysyłaniu ofert naszych produktów, telefonowaniu o promocjach i wydarzeniach promocyjnych;

Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz prowadzenie telemarketingu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W celu badania satysfakcji ze współpracy z nami, z produktów naszych oraz świadczonych przez nas usług. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. urzędów skarbowych, sądów, organów ścigania).

Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

1. Przez okres obowiązywania umowy / umów zawartych z Państwem a także po jej zakończeniu w celach:

    a. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy / umów;

    b. Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2. Do czasu odwołania zgody.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Procesorom w związku ze zleconymi przez Goldfoam Sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu Spółki, np. transport w celu dowozu towarów;
 2. Podmiotom współpracującym z kontrahentami, np. świadczącymi dla nas usługi aktualizacji i utrzymania oprogramowania;
 3. Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 4. Kancelariom prawnym, którym Goldfoam Sp. z o.o. zleciła np. prowadzenie postępowania;
 5. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Czy przekazujemy twoje dane do państwa trzeciego?

Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.